Dojo
Menu Home page
Home Sensei
Menu Dojo
Home Palestre

Formule più utilizzate:

Giapponese Significato
Arigato gosai mashita
(abbr.: Arigato gosai-mas)
molte grazie
Do-itashi-mashite Benvenuto
Sumi-masen Scusi
Ohio Gozaimasu Buon giorno
Konnichiwa Buon pomeriggio
Konbanwa Buona notte
Hai Si
Ii-e No

Se avete Real Player, trovate altre formule con la pronuncia (audio) su "Learn Japanese Today"

Numeri

Numero Giapponese Pronuncia
uno ichi ic
due ni ni
tre san san
quattro yon/shi yon/shi
cinque go go
sei ro-ku roku
sette na-na nana
otto ha-chi hachi
nove kyu ku
dieci ju ju
11-19 si accoppiano i numeri (11->ju-ichi, 12 ju-ni)  
20,30..100 si "moltiplica" (20=2*10->ni-ju, 30=3*10->san-ju)  
100 hya-kyu yah-koo
200 ni-hya-kyu  
1000 sen  

Classificazione tramite dan:

Nome Dan
Shihan (5° - 7° dan)
Sensei (3° o 4° dan)
Sempai (1° o 2° dan)

- Dojo
- Reigi
- Zarei (Saluto cerimoniale)

top
Copyright © 2001-2024 TDE Informatica Home  > Dojo